توزیع هزینه ها

26.9%

اجاره مسکن

31.4%

نیازهای اساسی

13.8%

خوراک

15.5%

امکانات رفاهی

9.6%

حمل و نقل

2.9%

پوشاک

هزینه زندگی در عمان 9.51٪ بالاتر از ایران است (داده های جمع آوری شده برای همه شهرها، اجاره به حساب نمی آیند). اجاره در عمان 14.11٪ بالاتر از ایران است (میانگین داده ها برای همه شهرها).

Restaurants

 • 2.00 ﷼ Meal, Inexpensive Restaurant
 • 10.00 ﷼ Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course
 • 2.40 ﷼ (McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal
 • 3.00 ﷼ (Domestic Beer (0.5 liter draught
 • 3.00 ﷼ (Imported Beer (0.33 liter bottle
 • 1.78 ﷼ (Cappuccino (regular
 • 0.20 ﷼ (Coke/Pepsi (0.33 liter bottle
 • 0.10 ﷼ (Water (0.33 liter bottle

Markets

 • 0.58 ﷼ (Milk (regular), (1 liter
 • 0.40 ﷼ (Loaf of Fresh White Bread (500g
 • 0.70 ﷼ (Rice (white), (1kg
 • 0.95 ﷼ (Eggs (regular) (12
 • 2.34 ﷼ (Local Cheese (1kg
 • 2.09 ﷼ (Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg
 • 3.00 ﷼ (Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat
 • 0.84 ﷼ (Apples (1kg

Markets

 • 0.58 ﷼ (Banana (1kg
 • 0.68 ﷼ (Oranges (1kg
 • 0.42 ﷼ (Potato (1kg
 • 0.21 ﷼ (Water (1.5 liter bottle
 • 5.25 ﷼ (Bottle of Wine (Mid-Range
 • 0.39 ﷼ (Onion (1kg
 • 1.20 ﷼ (Cigarettes 20 Pack (Marlboro
 • 1.40 ﷼ (Imported Beer (0.33 liter bottle

Transportation

 • 0.30 ﷼ (One-way Ticket (Local Transport
 • 15.00 ﷼ (Monthly Pass (Regular Price
 • 1.00 ﷼ (Taxi Start (Normal Tariff
 • 0.20 ﷼ (Taxi 1km (Normal Tariff
 • 3.00 ﷼ (Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff
 • 0.22 ﷼ (Gasoline (1 liter)
 • 6,900.00 ﷼ Volkswagen Golf 1.4 2019
 • 7,303.85 ﷼ Toyota Corolla 1.6 2019

این داده ها بر اساس 2195 نوشته در 18 ماه گذشته از 235 متصدی مختلف است.
آخرین بروزرسانی: آوریل 2019