پکیج پرومتریک برای تخصص بیهوشی Anesthesiologist شامل رفرنس ها ، منابع آزمون و مجموعه تست.