هزینه های زندگی در عمان

توزیع هزینه ها 26.9% اجاره مسکن [...]