پروژه هایی که در سال 2019 عمان را تغییر خواهد داد

علیرغم سختی های اقتصادی، عمان در حال ساختن آینده است. تحولات در [...]